G Steel G Steel G Steel G Steel
กิจกรรม
news_95.jpg จี สตีล ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นภายในโรงงาน
เมื่อเดือนเมษายน 2552 ... more >>
   
news_94.JPG จี สตีล จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนในโครงการ "เปิดบ้านเรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็ก....สู่ชุมชน"
เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ... more >>
   
news_93.jpg จี สตีล จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขแด่ผู้ติดเชื้อ (HIV)
ณ คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ... more >>
   
 
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9